Engineering a Bi-conical microchip as vascular stenosis model

Yan Li*, Jianchun Wang, Wei Wan, Chengmin Chen, Xueying Wang, Pei Zhao, Yanjin Hou, Hanmei Tian, Jianmei Wang, Krishnaswamy Nandakumar, Liqiu Wang

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Engineering a Bi-conical microchip as vascular stenosis model'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science